İnsanın Hiç Hali Üzerine Bir Eser: Seyyid Seyfullah Külliyatı

Seyyid Seyfullah Külliyâtı, Revak Kitabevi tarafından iki cilt halinde yayınlanmış. Birinci ciltte manzum eserler yer alırken, ikinci cilt risâlelerden oluşuyor.

İnsanın Hiç Hali Üzerine Bir Eser: Seyyid Seyfullah Külliyatı
İnsanın Hiç Hali Üzerine Bir Eser: Seyyid Seyfullah Külliyatı Edebiyat Haberleri Editör
Bu içerik 5542 kez okundu.

Seyyid Seyfullah Külliyatı Satın Al

Seyyid Seyfullah Külliyatı Satın Al

Seyyid Seyfullah Külliyâtı (2 Cilt)

Revak Kitabevi
Istanbul 2014


Yazar:
Nizâmoğlu Seyyid Seyfullah Efendi
Yayına Hazırlayan: Arzu Meral

KİTABIN I. CİLDİNİ PDF FORMATINDA İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN!

KİTABIN II. CİLDİNİ PDF FORMATINDA İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN!

I. CİLT: MANZUM ESERLER

Külliyâtın birinci cildi Divân, Şeref-i Siyâdet (Seyyidlik Şerefi), Silsile-i Neseb (Nesep Silsilesi), Silsile-i Tarîkat (Tarikat Silsilesi), Seyr-i Kemâl (Kemâl Seyri), Mi’râcü’l-Mü’min’in (Müminlerin Mîracı), Etvâr-ı Seb’a (Yedi Tavır), Esrârü’l-Ârifîn (Ariflerin Sırları), Câmi’u’l-Ma’ârif (Mârifetleri Toplayan), Ma’adenü’l-Ma’ârif (Mârifetler Madeni) bölümlerinden oluşuyor.

Takdim bölümünde Seyyid Seyfullah’ı tanımamıza yetecek kadar bilgi sunulmuş.

Eyledim terk-i dil ü cân ben Hudâ’nın aşkına
Şol Habîb-i Hazret olan Mustafa’nın aşkına

Zeyn edüp bir bir elifler dağlar ile sînemi
Şâh-ı Şehîdân Hüseyn-i Kerbelâ’nın aşkına

*

La’net olsun bunlara buğz edene
Rahmetullâhi alâ ahbâbinâ

(Allah’ın rahmeti dostlarımızın üzerine olsun.)

Bu sözlerle Seyyid Seyfullah, din dostlarını anıyor ve kendisine rehber edindiği imamlara pek çok kere Divan bölümünde atıfta bulunuyor.

Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç yoktur. (Hadîs-i şerîf)

Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır.
(Hadîs-i şerîf)

Divan’da pek çok yerde hadîs-i şerîfler ile şiirler tamamlanıyor. Önemli hususlar; şiirin, sözün, kelâmın özeti, hülasası gibi hadîs-i şerîfler ile bitiriliyor.

Geçmişte, Müslümanların rehber olarak hadîs-i şerîf ve Kur’an’ı edindiklerini ve günümüz insanına nispeten hadîs ve âyetleri günlük hayatın, şiirin bir parçası hatta temeli denilebilecek kadar yoğun kullandıklarını şaşkınlıkla görüyoruz. İnsanoğlunun aletlerine alet olmadığı zamanlardan, araçlarla amaçların yer değiştirmediği zamanlardan bir eser Seyyid Seyfullah Külliyatı. “40 Hadîs” ezberleyen günümüz Müslümanları nerde, her konuda, her konuşmada bir fihrist gibi nizam ile en alakadar hadîs/âyetleri sözün baş köşesine buyur eden nesil nerde!

Kıyâmet günü haşreyle Muhammed Mustafâ ile
Ebû Bekr ü Ömer Osmân Aliyye’l-Murtazâ ile


*

Muhibb-i Ehlibeyt olmak iki âlemde izzetdir
Muhabbet etmeyen Âl-i Rasûl’e sanma ümmetdir


Yukarıdaki dizeler, külliyatın ikinci cildinin dayandığı ana fikri yansıtıyor.

Yak nefsini aşk âteşine kün fe-yekûn et
(“Ol der ve olur” mealindeki âyet)

Yukarıdaki dizeler, Seyyid Seyfullah’ın üzerinde durduğu, söz ırmağına bıraktığı önemli düşüncelerden birini aktarıyor günümüz okuruna. Yıllar öncesinden günümüz insanına gönderilen bir mesaj gibi… Nefsin, insanın ‘hiç’ hali takip eden dizelerde irdeleniyor ve öğütlerle hitap ediliyor sık sık.

Ey münkir-i Hakk gel vereyim sana tesellî
Tâ kim bilesin n’idüğünü Lâ ile İllâ


İnsanın kendisini tanıyarak Allah’ı bulabileceği, insanın özüne yolculuğunun Hakk’a yolculuk olduğunu aktarıyor Seyyid Seyfullah; insanın Hakk’ı tanıdıkça kıymetlendiğini, şereflendiğini…

Mü’minin kalbidir Allâh’ın evi sen bilmedin
Dopdolu etdin varup ol evi Şeytân arzûsun


Günümüz yıkıcı eleştiri ve çokbilmiş öğütçülüğünün aksine, eleştiri ile öğüdü hassas bir teraziden geçirip, aynı cümlede ahenkle buluşturan bir eser Seyyid Seyfullah Külliyatı.

Yüzünü gördü okudum el-hamdü lillâh âyetin
Nutku kim ki dinledi ol okudu Rabbül-âlemîn

Dâlını gören kişi ki bildi ol dehân-ı mîmin
Er-Rahmân âyetin okur ol da er-Rahîm’e değin


Diye devam eden bir bölüm var ki, Fatiha’yı fark etmemizi sağlıyor. Her namazda defaatle dilimizde olan Fatiha’nın şiire nakşedilmesi, okur için idrak kapılarını aralıyor. 


Dışın gündür için kandır nene mağrûr olursun sen
Kılmadın emr-i sultân nedir nene mağrûr olursun sen

Vücûdun mâ-i mühmelden yaratdı Hâlık-ı âlem
Sonu hâk ile yeksândır nene mağrûr olursun sen

Cihana sığmayup doymaz iken bu mülk-i dünyâya
Yerin bir kuru vîrândır nene mağrûr olursun sen


.

Kârun mâlın verirlerse
Beni sultaân kılurlarsa
Âlem kulum olurlarsa
Bir Dost bir post yeter banaKülliyatın ilk cildi, şükür ve dua ile bitiyor.

Budur şükrüm beni çünkim yaratdın
Habîbin Mustafâ’ya ümmet etdin
*
Yüzü suyuna Nûh’un Yâ İlâhî
Müyesser kıl bize zühd ü salâhı


II. CİLT: RİSÂLELER

Nispeten daha sade bir dille kaleme alınan ve Peygamber Efendimiz’den (SAV) sayısız hadisin nakledildiği Risâleler adlı ikinci cilt, özetleyici nitelikteki aşağıdaki ‘takdim’ yazısı ile başlıyor.

“Seyyid Seyfullah Külliyâtı’nın ikinci cildi olan Risâleler’de, Seyyid Seyfullah hazretlerine âit olduğunu tespit edebildiğimiz dört risâle bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Şere’i Siyâdet (Seyyidlik Şerefi) adlı risâle olup, seyyidlere ve ümmete nasihatler içermektedir. Risâlede, kimi zaman tarihi olaylara, kimi zaman da âyet ve hadîslere dayanılarak edilen nasihatlerin yanı sıra, seyyidlere karşı yapılan eleştirilere de cevaplar verilmektedir. İkincisi, Miftâh-ı Vahdet-i Vücûd (Vahdet-i Vücûd’un Anahtarı) adlı risâle olup, vahdet-i vücûd konusuna giriş niteliğindedir. Varlık mertebelerinin son derece sistematik ve akıcı bir dille özetlendiği risâle, meraklısı için pek çok konunun perdesini aralamada anahtar vazifesi görecektir. Üçüncüsü, Risâle-i Tâc (Taç Risalesi) olup, Nizâmî tâcının özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Risâlede, tarîkat cihazlarıyla özellikle taçlarla ilgilenenler için dikkat çekici bilgiler bulunmaktadır. Dördüncüsü ise, Câmi’u’l-Ma’ârif (Mârifetler Risâlesi) olup, on iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, başta Ümmî Sinan hazretleri olmak üzere, o dönemde yaşamış meşâyihten on kişinin hayatlarına dâir bazı notlar ve menkıbeler yer almaktadır. Daha sonrki bölümlerde ise, tevhîd, dünya, Kur’ân, kader, gözyaşı, ölüm, fitne, tesbîh, salavât, günler ve ay tutulması konularında, âyet, hadîs, mutasavvıfların sözleri ve menkıbelerle örülü bir nasihatler bütünü bulunmaktadır.”

Revak Kitabevi Seyyid Seyfullah Seyyid Seyfullah Külliyatı Manzum Eserler Risaleler
Sen de yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Candan Erçetin Okuduğu Kitapları Listeledi
Candan Erçetin Okuduğu Kitapları Listeledi
2018’e Anatolian Sopranos İle Görkemli Merhaba
2018’e Anatolian Sopranos İle Görkemli Merhaba